لوبیا سفید تولید شده در ایران بیش از آنکه در بازار داخلی مورد خرید و فروش قرار بگیرد صادر می گردد. صادرات لوبیا سفید ایرانی به کشورهای عربی هر ساله توجه بازار لوبیا سفید را به خود جلب می کند. بازرگانی حبوبات حاضر عرضه و پخش لوبیا سفید بوجاری و دستچین ایرانی را به خریداران عهده دار است.