عدس ساسکن یک برند عدس سبز خارجی است که به ایران وارد می شود. کیسه های این عدس 45 کیلویی است و در درجه کیفی مختلفی وارد می شود. جهت خرید عدس کانادایی ساسکن درجه یک و درجه دو از وارد کننده عدس می توان با مشاورین فروش تماس گرفت.
حبوبات الیزا